ELEKTRİKLİ MAKİNALAR SANAYİİ
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU


ANKARA 2001
SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK
KALKINMA PLANI

Ö N S Ö Z

Devlet Planlama Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 540
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, .İktisadi ve sosyal sektörlerde
uzmanlık alanları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak,
tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak amacıyla Devlet Planlama
Teşkilatı.na, Kalkınma Planı çalışmalarında yardımcı olmak, Plan
hazırlıklarına daha geniş kesimlerin katkısını sağlamak ve ülkemizin
bütün imkan ve kaynaklarını değerlendirmek. üzere sürekli ve geçici
Özel İhtisas Komisyonlarının kurulacağı hükmünü getirmektedir.

Başbakanlığın 14 Ağustos 1999 tarih ve 1999/7 sayılı Genelgesi
uyarınca kurulan Özel İhtisas Komisyonlarının hazırladığı raporlar, 8.
Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarına ışık tutacak ve toplumun
çeşitli kesimlerinin görüşlerini Plan.a yansıtacaktır. Özel İhtisas
Komisyonları çalışmalarını, 1999/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi,
29.9.1961 tarih ve 5/1722 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulmuş olan tüzük ve Müsteşarlığımızca belirlenen Sekizinci Beş
Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçeveleri
dikkate alınarak tamamlamışlardır.
.............................................