KALİTE EL KİTABI HAZIRLAMA REHBER DOKÜMANI

KALTE EL KTABI HAZIRLAMA REHBER DOKÜMANI
Kalite El Kitab
, firman
n müteri memnuniyeti ve sürekli geliim anlay


çerçevesinde oluturduu Kalite Sistemini ve an
lan anlay
a yönetimin yakla
m
n
ve ilginin
younluunu aç
klar nitelikte olan en üst düzey dokümand
r.
Aa
da, yukar
da anlat
lan yakla
m ile, Kalite El Kitab
'n
n olmas
gereken biçim ve
içermesi gereken gereklilikler genel olarak anlat
lacak; madde baz
nda farkl
l
k gösterecek ve
dikkat edilecek noktalar ise daha sonra ilgili madde bal

alt
nda yer alacakt
r.
KALTE EL KTABI
"Kalite El Kitab nda ana amaç, firman n kalite olgusuna gösterdii yak nl k ve önemi
belirtmek, bunun için firman n yapt  ya da yapmay planlad  faaliyetleri tan mlamak
olarak alg lanmal d r. Kalite El Kitab , özünde yönetimsel bir anlam ta r.
Genel Özellikler:
• KEK, sistematik bir yap ya sahip olmal d r.
• Kodland r lmal d r.
• Faaliyetlerin s raland r lmas nda, kullan lmakta olan standartlara birebir ba ml l k
gösterilmesi gerekmez. Ancak standart maddeleri referans al narak haz rlanmas izleme
aç s ndan kolayl k salar.
• Organizasyon emas mutlaka yer almal d r.
• Genel bir organizasyon emas ndan ayr , Kalite Bölümünü anlat r bir organizasyon
emas da olmal d r.
• Görev ve sorumluluklar, yönetimsel anlamda yetki sahibi ki iler ile s n rland r lmal d r.
Örnein depo sorumlusunun görev ve sorumluluklar Kalite El Kitab nda
tan mlanmamal d r.
• Kalite El Kitab 'n n üst düzey bir doküman olmas sebebiyle, revizyonlar n say s n
azaltmak için ifadeler ve aç klamalar olabildiince genel bir nitelik ta mal d r.
• Her bir maddenin sonunda, o madde ile ili kili prosedürler referans olarak verilmelidir.
• Kalite El Kitab n n anayasal nitelikte bir doküman olmas gerei,söz konusu doküman yönetim taraf ndan mutlaka onaylanmal d r.