STANDARDİZASYON NEDİR?

Standardizasyon, Milletler arası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) tarafından şöyle tarif edilmektedir;

Standardizasyon, belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik fayda sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve iş birliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemidir.

Standardizasyon, aslında toplumun kalite ve ekonomikliği arama çalışmalarının sonucu olarak ortaya çıkan bir faaliyettir.

Standardizasyon, esas olarak mal ve hizmet üretiminde aranacak özellikleri ortaya koymakla beraber, diğer alanlarda da (hukuk, yöntem, vb.) zaman zaman kullanılabilmektedir.

Standardizasyon, bütün ilgili tarafların yardımları, iştirakleri ve karşılıklı iş birliği ile gerçekleştirilmeleri, genel kabul görmelidir.

Standardizasyon, toplumun her kesiminde genel fayda sağlamasının yanı sıra, yine insan için hayati önemi haiz olan çevreyi tahrip etmeme ve yaşanabilir bir çevrenin muhafazası yönünden çok büyük faydalar ihtiva eder.

Bunların bazıları ana başlıklar altında aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür.